کتاب 100 فرهنگ کره ای Korean Culture in 100 Keywords

230,000 15% 196,000
 1.  

   

   

   

   

   

   

   

  100 کلید واژه این کتاب از طریق چندین دور نظرسنجی با دانشجویان در مرکز فرهنگی کره در پاریس ، فرانسه انتخاب شده است. 100 واقعیت مربوط به بخشهای گسترده ای است.

   

  حقایق انتخاب شده اند زیرا آنها نه تنها به زبان آموزان فرانسوی و جهانی کمک می کنند تا درک کلی از کشور کره داشته باشند ، بلکه نمایانگر دانش پیشینه لازم برای مطالعه کلمات اساسی و دستور زبان در یادگیری کره ای از جنبه های مختلف از جمله فرهنگ ، تاریخ ، سنت و جامعه.

   

   

   

  100 کلمه کلیدی که به این ترتیب انتخاب شده اند به عنوان موضوع هر موضوع مفید هستند. این کتاب در کل 100 موضوع دارد که عمدتا در شش موضوع تقسیم شده است تا زبان آموزان بتوانند به راحتی موضوعی را که دوست دارند بدانند جستجو کنند. شش موضوع عبارتند از:

   

   

   

  تم 1: نمادهای نمادین (10 موضوع)

   

  موضوع 2: غذا ، لباس و سرپناه (12 موضوع)

   

  موضوع 3: جغرافیا و جهانگردی (21 موضوع)

   

  موضوع 4: جامعه و زندگی روزمره (19 موضوع)

   

  موضوع 5: تاریخ و دین (20 موضوع)

   

  موضوع 6: هنر و فرهنگ (18 موضوع)

   

   

   

  هر موضوع شامل دو صفحه است. در سمت چپ بالا عکسی قرار دارد که می تواند موضوع را با یک نگاه توضیح دهد. زیر عکس یک متن کره ای است که مطالبی را معرفی می کند که باید در مورد موضوع یاد بگیرند. به منظور کمک به یادگیری ، دو سال برای بررسی درک زبان آموز از متن اضافه می شود. پاسخ ها در پیوست های انتهای این کتاب آورده شده است.

   

   

   

  n در سمت راست بالا ترجمه انگلیسی کره ای متن است. این ترجمه برای زبان آموزان مفید خواهد بود تا سطح مهارت کره ای خود را از نظر درک درک کنند. علاوه بر این ، نیاز زبان آموزان کره ای که مدتهاست می خواهند کتاب درسی دوزبانه داشته باشند را برآورده می کند. در پایین ترجمه انگلیسی هر بخش Words and Expressions برای کمک به خوانندگان در درک متن کره ای قرار دارد. عکس های کوچکی که مربوط به هر موضوع هستند اضافه می شوند تا لذت بیشتری ببرند.

  The 100 keywords for this book have been selected through several rounds of surveys with the students at the Korean Cultural Center in Paris, France. The 100 facts address extensive sectors.

   

  The facts have been selected because they not only help French and global learners have an overall understanding of the state of Korea, but also represent the background knowledge necessary to study essential words and grammar in learning Korean from various aspects including culture, history, tradition and society.

   

   

   

  The 100 keywords thus chosen serve as the topic of each subject. This book has a total of 100 subjects, largely divided in six themes so that learners can easily search the subject they would like to know. The six themes are:

   

   

   

  Theme 1: Symbolic Icons (10 Subjects)

   

  Theme 2: Food, Clothing and Shelter (12 Subjects)

   

  Theme 3: Geography and Tourism (21 Subjects)

   

  Theme 4: Society & Daily Life (19 Subjects)

   

  Theme 5: History and Religion (20 Subjects)

   

  Theme 6: Arts and Culture (18 Subjects)

   

   

   

  Each subject consists of two pages. On the upper left side is a photo that can explain the subject at a glance. Under the photo is a Korean text that introduces contents that must be learned regarding the subject. In order to help the learning, two questions are added to check the learner’s understanding of the text. The answers are provided in the appendices at the end of this book.

   

   

   

  n the upper right side is the English translation of the Korean text. The translation will serve for learners to measure their level of Korean proficiency in terms of understanding; in addition, it will satisfy the need for Korean learners who have long wanted to have a bilingual textbook. On the bottom is the English translation of each Words and Expressions section to help readers understand the Korean text. Small photos that are relevant to each subject are added to provide greater enjoyment.

   

   

  Table of Contents

  서문 / 4

   

  일러두기 / 6

   

  차례 / 10

   

   

   

  1장 상징물 Symbolic Icons

   

  001 한글 Hangeul 14

   

  002 태극기 Taegeukgi 16

   

  003 애국가 Aegukga 18

   

  004 무궁화 Mugunghwa 20

   

  005 아리랑 Arirang 22

   

  006 고려청자 Goryeo Celadon 24

   

  007 김치 Kimchi 26

   

  008 비빔밥 Bibimbap 28

   

  009 태권도 Taekwondo 30

   

  010 첨단 과학 기술 Advanced Science and Technology 32

   

   

   

  2장 의식주 Food, Clothing and ShelterFood, Clothing and Shelter

   

  001 한복 Hanbok 36

   

  002 불고기 Bulgogi 38

   

  003 인삼 Gingseng 40

   

  004 한국의 술 Korean Liquor 42

   

  005 젓갈/젓 Jeotgal/Jeot (Salted Fermented Seafood) 44

   

  006 김장 Gimjang (Seasonal Preparation of Kimchi 46

   

  007 장독대 Jangdokdae (Jar Stand) 48

   

  008 다례 Tea Ceremony 50

   

  009 한옥 Hanok 52

   

  010 온돌 Ondol 54

   

  011 마당 Madang (Courtyard) 56

   

  012 전통 정원의 아름다움 Beauty of Traditional Garden 58

   

   

   

  3장 지리와 관광 Geography and Tourismand Tourism

   

  001 한반도 Korean Peninsula 62

   

  002 극동 아시아 속의 한국 Korea in East Asia 64

   

  003 계절과 날씨 Seasons and Weather 66

   

  004 한강 Hangang River 68

   

  005 서울의 고궁 Ancient Palaces in Seoul 70

   

  006 서울 남산 Namsan Mountain, Seoul 72

   

  007 남대문과 남대문시장 Namdaemun Gate and Namdaemun Market 74

   

  008 동대문과 근처 시장들 Dongdaemun Gate and Nearby Markets 76

   

  009 인사동 Insadong 78

   

  010 북촌한옥마을 Bukchon Hanok Village 80

   

  011 홍대 앞 거리 Hongdae (Hongik University) Streets 82

   

  012 강남 Gangnam 84

   

  013 서울 지하철 Seoul Metropolitan Subway 86

   

  014 제주도와 한라산 Jejudo Island and Hallasan Mountain 88

   

  015 경주와 경주 남산 Gyeongju and Gyeongju Namsan Mountain 90

   

  016 하회마을 Hahoe Folk Village 92

   

  017 부여와 백제 유적 Buyeo and Baekje Historic Sites 94

   

  018 부산과 자갈치시장 Busan and Jagalchi Market 96

   

  019 동해안과 설악산 국립 공원 Donghae Coast and Seoraksan National Park 98

   

  020 다도해와 해상 국립 공원 Dadohae and Haesang (Marine Archipelago) National Park 100

   

  021 보성 차밭 Boseong Tea Plantation 102

   

   

   

  4장 사회와 일상생활 Society and Daily LifeDaily Life

   

  001 한국어 The Korean Language 106

   

  002 인구 Population 108

   

  003 성과 이름 Family Name and Surname 110

   

  004 호칭 Titles Addressing People 112

   

  005 숫자 Numbers 114

   

  006 나이 Age 116

   

  007 결혼식 Wedding Ceremony 118

   

  008 교육 제도 Educational System 120

   

  009 대학 입학 시험 University Entrance Exam 122

   

  010 병역 의무 Duty of Military Service 124

   

  011 설날 Seollal (New Year’s Day) 126

   

  012 추석 Chuseok 128

   

  013 한의학 Traditional Korean Medicine 130

   

  014 노래방 Noraebang (Singing Room) 132

   

  015 찜질방 Jjimjilbang (Korean Dry Sauna) 134

   

  016 단풍놀이 Fall Foliage Picnic 136

   

  017 등산 Hiking 138

   

  018 집들이 Housewarming 140

   

  019 비상 시 긴급 전화 Emergency Phone Numbers 142

   

   

   

  5장 역사와 종교 History and Religionand Religion

   

  001 단군 신화 The Dangun Myth 146

   

  002 원효대사 Great Master Wonhyo 148

   

  003 세종대왕 King Sejong the Great 150

   

  004 이순신 장군과 거북선 Admiral Yi Sun-sin and the Geobukseon152

   

  005 신사임당 Shin Saimdang 154

   

  006 이황 Yi Hwang 156

   

  007 한국의 종교 Religions of Korea 158

   

  008 고인돌 Dolmen 160

   

  009 무속 신앙 Shamanism 162

   

  010 점과 사주 Fortunetelling and Saju 164

   

  011 선 Seon 166

   

  012 절 Buddhist Temple 168

   

  013 불국사와 석굴암 Bulguksa Temple and Seokguram Grotto170

   

  014 팔만대장경 Tripitaka Koreana (Palman Daejanggyeong)172

   

  015 템플 스테이 Temple Stay 174

   

  016 서원 Seowon (Confucian Academy) 176

   

  017 장례식, 제사, 차례 Funeral, Jesa and Charye Rituals178

   

  018 천주교와 개신교 Roman Catholicism and Protestantism180

   

  019 판문점 Panmunjeom 182

   

  020 이산가족 Dispersed Families 184

   

  6장 예술과 문화 Arts and Cultureand Culture

   

  001 한지 Hanji (Korean Paper) 188

   

  002 택견 Taekkyon 190

   

  003 인쇄술 Printing Technology 192

   

  004 종묘 제례 Jongmyo Jerye (Royal Ancestral Memorial Rite of Joseon)194

   

  005 춘향전 The Chunhyangjeon (The Tale of Chunyhyang)196

   

  006 판소리 Pansori 198

   

  007 시조 Sijo Poetry 200

   

  008 탈춤 Talchum (Korean Mask Dance) 202

   

  009 풍속화와 민화 Genre Painting and Folk Painting204

   

  010 전통 악기 Traditional Musical Instruments 206

   

  011 민속촌 Korean Folk Village 208

   

  012 벚꽃놀이 Cherry Blossom Picnic 210

   

  013 부산 국제 영화제 Busan International Film Festival212

   

  014 전주와 전주 축제들 Jeonju and Its Festivals 214

   

  015 세종문화회관, 국립 극장, 예술의 전당

   

  Sejong Center for the Performing Arts, National Theater of Korea, Seoul Arts Center 216

   

  016 한류 Hallyu (The Korean Wave) 218

   

  017 K-드라마 K-Drama 220

   

  018 K-팝 K-Pop 222

   

   

   

   
عنوان کتاب کتاب 100 فرهنگ کره ای Korean Culture in 100 Keywords
نویسنده Cho Yong-hee, Han Yumi, Tcho Hye-young
ناشر Darakwon
شابک 9788927756521
تعدادصفحات 272 صفحه
قطع کتاب وزیری
نوع جلد شومیز
نوع چاپ سیاه و سفید ورنگی
شناسه کالا: 4076393
اشتراک‌گذاری

شبکه‌های اجتماعی:

آدرس کوتاه شده‌ی صفحه: برای کپی کردن لینک روی آن کلیک کنید
نظرات
  ارسال نظر
  (بعد از تائید مدیر منتشر خواهد شد)
  • - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
  • - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
  • - لطفا فارسی بنویسید.
  • - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
  • - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد